Enwau Dyffryn Ogwen

Nant Ffrancon o Ben Llyn

( MAE’R SAFLE HON WRTHI’N CAEL EI DATBLYGU. BYDDWCH YN AMYNEDDGAR, OS GWELWCH YN DDA)

 Bydd y safle hon yn edrych ar ystyron a hanes nifer o enwau yn ardal Dyffryn Ogwen. Mae Dyffryn Ogwen yn cynnwys y ddau blwyf, Llanllechid a Llandygai, yn yr hen Sir Gaernarfon, y Wynedd bresennol. Mae’r ddau blwyf gyda’r mwyaf yn y sir, gydag un bob ochr i’r afon Ogwen hyd at y llyn o’r un enw, ac yna o boptu’r Llugwy i Gapel Curig. Er fod Dyffryn Ogwen yn darfod yn dechnegol wrth y llyn, gyda Nant y Benglog a Bwlch Oleuni y tu hwnt, bydd y safle hon yn edrych ar enwau yn y ddau blwyf cyfan.

Mae Bethesda a’r pentrefi o’i gwmpas yn newydd, ond mae Llanllechid a Llandygai yn hen, ac mae nifer o’r enwau yn hen. Yn ogystal a thrafod enwau sy’n bodoli yn yr ardal heddiw, byddaf yn edrych ar nifer o enwau sydd bellach wedi diflannu, un ai oherwydd ad-drefnu ar ddaliadau yn yr ardal dros y blynyddoedd, neu i diroedd ddiflannu o dan y cannoedd o dai a adeiladwyd gyda thwf Chwarel Braich y Cafn, a diwydiannau eraill, yn enwedig o 1860 ymlaen. Bydd yr enwau yn cael eu trafod yn fanwl mewn gwahanol adrannau, megis plwyfi a phentrefi, neu ardaloedd penodol, ffermydd, tyddynnod, daliadau llai, neu ddaliadau heb dai arnynt, a chaeau unigol. Bydd yr enwau,gydag ystyron noeth, yn ymddangos yn nhref y wyddor mewn un dalen benodol.

Y gobaith ydy trafod ychydig o enwau bob wythnos.

Y bardd o’r gororau, John Donne, a ddywedodd yn yr 17eg ganrif nad yw’r un dyn yn ynys, a gwir iawn yw hynny yn fy achos i. Rydw i yn sefyll ar ysgwyddau cewri a aeth o’m blaen wrth geisio egluro enwau lleoedd, ac yn defnyddio llawer ar eu gwaith hwy wrth egluro’r enwau. Rhaid cydnabod gwaith Syr Ifor Williams,o Dregarth, Yr Athro Melville Richards, Yr Athro Bedwyr Lewis Jones, Thomas Roberts, a Glenda Carr, yn bennaf. Ni fyddwn yn dod i ben i gydnabod pob dyled yn unigol bob tro, felly ni fyddaf yn gwneud. Digon yw dweud fod erail wedi bod yn aredig a braenaru’r tir o’m blaen, ac mai o’u herwydd hwy, yn bennaf, yr wyf i’n medi.

Dafydd Fôn

Os bydd gennych sylwadau, gadewch hwy yn y blwch perthnasol. Yn ogystal, gellir fy ebostio ar

deifon@yahoo.co.uk  neu deifon@enwaudyffrynogwen,com

MAE DWY SAFWE ARALL Y GELLIR CAEL MWY O WYBODAETH AM HANES DYFFRYN OGWEN, OS OES DIDDORDEB GENNYCH.

1. SAFWE RAGOROL Dr JOHN LLYWELYN WILLIAMS A LOWRI WILLIAMS   HANES DYFFRYN OGWEN

2. SAFWE SYDD YN CAEL EI DATBLYGU AR HANES FFERMIO YN NYFFRYN OGWEN GAN DAFYDD FÔN

Cysylltu – Ffermio ym Mhlwyf Llanllechid

Enwau a drafodwyd hyd yn hyn

EWCH I’R DDALEN HON AM YSTYRON SYML ENWAU PLWYFI LLANLLECHID A LLANDYGAI,A HYNNY YN NHREFN Y WYDDOR.

Enwau’r ardal ac ystyron syml

OS HOFFECH EGLURHAD MWY MANWL AR ENW, YNGHYD A PHETH HANES Y LLE, AMBELL DRO, EWCH AR HYD UN O’R DOLENNAU ISOD

Enwau cyffredin/ generig

Enwau sy’n cychwyn efo

A    B

C  D

E   F    FF

G   H

LL  M   N   O

P    R   H

S    T

U  W  Y

Enwau ambell gae

GOBEITHIO Y MWYNHEWCH Y PORI

Author: deifon

Monwysyn balch sy'n byw dros y dwr yn Arfon ers gormod o flynyddoedd, ond yn treulio llawer iawn o amser yr ochr iawn i'r pontydd Wedi ymddeol o fod yn athro Cymraeg, ac yna yn brifathro Ysgol Syr Huw efo cofis dre. Mae gen i ddiddordebau lu, yn amrywio o feicio, i gerdded, i golffio, darllen a ffotograffiaeth, ac yn hoff Iwan o fynegi fy marn ar bethau sy'n fy nghorddi, yn enwedig yn y byd cyhoeddus ac addysg.

2 thoughts on “Enwau Dyffryn Ogwen”

  1. Wedi bod yn edrych ar hanes yr hen enwau gyda diddordeb mawr, un o’r rhesymau yw bach o ymchwil mewn i enway sydd a ‘llwyn’ ynddynt.. er mae rhyw berthynas gyda rhyw goedwig o pwy bynnag maint yw’r rhan helaeth o lefydd,ma na pobl ffordd hyn wedi gweud wrthai fod llwyn hefyd yn hen,hen enw ar afon..ma na 5 fferm yn yr ardal sydd yn ffinio gydai gilydd, Penddaulwyn(Fawr,Uchaf,Ganol,Isaf,Fach) a ma na un afon,Y Tywi un ochr a afon arall,Y Pibwr,yr ochr arall..

    Like

    1. Diolch am y sylw. Chlywais i erioed fod unrhyw gysylltiad rhwng y gair ‘llwyn’ ag afon, ac nid yw Geiriadur Prifysgol Cymru yn nodi dim ond coed bychain, ‘bush’ gyda ‘llwyn’, er fod enghraifft ohono yn golygu ‘teulu’. Mae llefydd fel Llwyndyrys yn amlwg yn goedlan drwchus. Am y ffermydd, n id 5 enw sydd yma, ond un fferm fawr ganoloesol wedi ei rhannu’n ddiweddarach- dyna pam y maent yn ffinio gyda’i gilydd. Dydw i ddim yn gyfarwydd â’r enw na’r lleoliad yn fanwl, ond gallaf dynnu’ch sylw at ardal ym Morgannwg ble mae cymysgu ffurf rhwng Pendwylan a Pendeulwyn, gyda’r ddau yn cael eu defnyddio. Byddai gweld ffurfiau cynnar Penddaulwyn yn ddiddorol, gan eich bod yn cyfeirio at ddwy afon bob ochr i’r ffermydd

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: